Onze algemene voorwaarden op www.bbwebwinkel.nl


Artikel 1: algemeen

1.1 In deze voorwaarden worden met “klant", "Consument", "opdrachtgever", "Koper”, hierna te noemen wederpartij bedoeld. diegenen die als (toekomstige) contractspartij met BBwebwinkel.nl in onderhandeling treden en/of met BBwebwinkel.nl overeen­komsten aangaan met betrekking tot door ons te leveren producten, ook indien meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk optreden.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen BBwebwinkel.nl, hierna te noemen “Verkoper”, aan en/of met Kopers.

1.3 Toepassing van eigen voorwaarden van de wederpartij of van andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Afwijkende Algemene Voorwaarden van wederpartij binden Verkoper slechts indien en voorzover door Verkoper schriftelijk met zoveel woorden is bevestigd.

1.5 Indien enige bepaling in de met Verkoper gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, dan heeft Verkoper het recht om daarvoor in de plaats te stellen de, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbaar belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, voor de wederpartij niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk nadert.Artikel 2: offertes

2.1 Offertes, inclusief eventueel bijbehorende berekeningen, omschrijvingen en andere gegevens, zijn vrijblijvend, tenzij, en dan slechts voorzover, door ons schriftelijk met zoveel woorden anders is vermeld. Door aanvaarding van een vrijblijvende offerte komt nog geen overeenkomst tot stand.

2.2 Indien door omstandigheden geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens beschouwd als opdrachtbevestiging.Artikel 3: totstandkomen overeenkomst, toezeggingen e.d.

3.1 Een Verkoper bindende offerte leidt tot een overeenkomst indien zij tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt

3.2 Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding worden niet als vermeld beschouwd, zodat de overeenkomst tot stand komt conform de offerte van Verkoper.

3.3 Tijdig betekent dat de aanvaarding binnen de in de offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 15 werkdagen na datum van de offerte, Verkoper moet hebben bereikt

3.4 in alle andere gevallen binden opdrachten van de wederpartij Verkoper pas nadat en voor zover die door Verkoper zijn bevestigd, dan wel door Verkoper met uitvoering daarvan is begonnen. Bevestiging kan zowel schriftelijk als mondeling door Verkoper geschieden. In geval van mondelinge bevestiging van een opdracht wordt het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volgens de regelen van het Nederlands bewijsrecht vastgesteld.

3.5 Heeft geen bevestiging plaatsgevonden binnen tien werkdagen nadat de opdracht Verkoper heeft bereikt, en is door Verkoper evenmin binnen die termijn met die uitvoering begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.6 De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij per ommegaande na de verzending van die bevestiging schriftelijke bewaren daartegen Verkoper hebben bereikt In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.

3.7 Mondelinge uitlatingen, toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, weder­op­drachtgevers e.d. binden Verkoper niet dan nadat en voor zover door Verkoper schriftelijk en met zoveel woorden bevestigd.Artikel 4: Afkoelingsperiode bij consumenten­koop (Bedenktijd bij koop op afstand)

4.1 Een wederpartij kan, gedurende 14 werk­dagen na de ontvangst van de geleverde zaak de overeenkomst met Verkoper zonder opgave van reden ontbinden. Indien u een artikel op tijd terugstuurt (14 dagen naar de melding van retourneren) en in goede staat retourneert in de originele verpakking, storten wij altijd het aankoopbedrag van dat artikel terug. Wanneer de totale bestelling wordt geretourneerd storten wij ook de verzendkosten terug. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Wederpartij is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

4.2 Ontbinding van de overeenkomst met Verkoper conform lid 1, geschiedt schriftelijk en onder gelijktijdige terugzending van de ontvangen zaak/zaken. De terugzending van de ontvangen zaak/zaken komt geheel voor rekening van de wederpartij.

4.3 Verkoper is gehouden om het door de wederpartij betaalde bedrag voor een tijdens de afkoelingsperiode geretourneerd product binnen 14 dagen na ontvangst aan de wederpartij te restitueren.

4.4 Punt 4.3 geldt niet voor bedrukte artikelen welke speciaal voor u zijn gemaakt.

4.5 Punt 4.3 ondergoed welke uit de verpakking zijn gehaald (verzegeld), kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Dit i.v.m. hygienische oogpunt.

Artikel 5: prijs

5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden af magazijn, in standaardverpakking voor verzending in Nederland, netto contant en inclusief BTW. Kosten van verzending worden als meerkosten doorberekend.

5.2 Wij hebben, zolang nog niet is geleverd, te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, het recht de koopprijs aan te passen in verband met wijzigingen in een of meer factoren die op onze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst is tot stand gekomen c.q. waarop door Verkoper een bindende aanbieding is gedaan. Geldt een vaste prijs, dan gelden die wijzigingen pas vanaf de eerste dag na de periode waarvoor de vaste prijs is overeengekomen.Artikel 6: levering risico

6.1 Levering geschiedt af vestigingsplaats van Verkoper.

6.2 Indien de wederpartij, na ingebrekestelling, in gebreke blijft met in ontvangst name en/of afname dan heeft Verkoper het recht geheel op kosten van en voor risico van wederpartij naar bevind van zaken te handelen en eventueel tot opslag en verkoop over te gaan, onverminderd de overige rechten van Verkoper.

6.3 Het risico van het geleverde gaat op de opdrachtgever over op het vroegste der hiervoor sub 5.1 genoemde tijdstippen, ook indien levering anders dan af magazijn is overeengekomen.

6.4 Wanneer Verkoper een overeenkomst sluit met een wederpartij gaat het risico van het geleverde over op de wederpartij eerst nadat de wederpartij het geleverde in ontvangst heeft genomen.Artikel 7: termijnen van levering

7.1 Aflevering bij betaling via iDEAL / Paypal / Creditcard / Mistercash geschiedt volgens de aangegeven leveringstermijn van de bevestingsmail met een uitloop van 14 werkdagen.

7.2 Aflevering bij betaling via Omschrijving geschiedt zodra de betaling op onze rekening staat vermeederd met aantal dagen van de bevestingsmail met een uitloop van 14 werkdagen.

7.3 De leveringstermijn gaat in op de eerste dag na de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

7.4 Met uitzondering van het geval waarin Verkoper de in lid 1 genoemde termijn heeft overschreden dient ingebrekestelling schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.

7.5 Indien wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van Verkoper, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat.

7.6 Naast een eventuele overeengekomen boete terzake van overschrijding van de termen voor levering kan de wederpartij geen schadevergoeding vorderen.

7.7 Uitzondering op 7.1 en 7.2 is de levertijd van bedrukte artikelen. De levertijd hiervan wordt vermeld op de bevestings email in werkdagen. Hier is een uitloop van 14 werkdagen mogelijk.

Artikel 8: eigendom

8.1 De eigendom van de geleverde producten gaat op de wederpartij pas over zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid Is gesteld.

8.2 wederpartij zal de geleverde producten niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.3 Indien wederpartij in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, zijn wij gerechtigd om alle onbetaald gebleven zaken, voor zover aan de wederpartij reeds geleverd, terug te nemen.

8.4 Ingeval zoals bedoeld in lid 2 is Verkoper bevoegd om al die producten op kosten van wederpartij te doen retourneren.

8.5 wederpartij geeft Verkoper en de door verkoper aangegeven vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsgebouwen, magazijnen etc. met dat doel te betreden.Artikel 9: betaling en zekerheid

9.1 Betaling dient door verkoper te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Alle betalingen dienen plaats te vinden In de valuta zoals vermeld op de factuur, zonder recht van opschorting of verrekening.

9.3 Indien de wederpartij enige verplichting jegens Verkoper niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, In staat van faillissement is verklaard of een besluit tot liquidatie is genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Verkoper ineens opeisbaar en is daarover rente, berekend naar de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere verhaaldag. De wederpartij dient daarbij levens aan Verkoper te voldoen de buitengerechtelijke kosten die wij ter zake aan derden verschuldigd worden conform naar geldende regels opgestelde declaraties alsmede, wegens onze interne kosten, 5% van dat totaal, een en ander onverminderd de aanspraken van Verkoper op eventuele gerechtelijke kosten.

9.4 Tevens heeft Verkoper in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van de verplichtingen van Verkoper voor een periode van ten hoogste een maand op te schorten en de aan Verkoper in eigendom toebehorende zaken terug te nemen of de lopende overeenkomst en een of meerdere andere met de wederpartij lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper. Gedurende de periode van opschorting heeft Verkoper het recht, aan het einde waarvan de plicht te kiezen voor (verdere) uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.

9.5 In een geval als artikel 8.4 bedoeld, zijn de met de opdrachtgever eventueel overeen­gekomen kortingsafspraken vervallen. Verkoper heeft het recht onder rembours te leveren waarbij de rembourskosten voor rekening van de wederpartij komen, of (meerdere) zekerheid voor de betaling van zijn schulden te verlangen. Bij weigering of onvermogen van wederpartij tot het stellen van passende zekerheid, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussen­komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de aan Verkoper in eigendom toebehorende zaken terug te nemen.Artikel 10: uitvoering en garantie, aansprakelijkheidsbeperking

10.1 Indien de fabrikant van een product met betrekking tot dat product enige garantie heeft afgegeven, zal Verkoper aan de wederpartij van dat product die een beroep op die garantie wil doen, onze aanspraken jegens de fabrikant overdragen indien dat mogelijk is. Verder strekt de garantie van Verkoper niet

10.2 Eventuele tekorten in aantallen zullen door Verkoper zo spoedig mogelijk, nadat dit Verkoper is aangetoond, worden geleverd, mits de wel geleverde aantallen tijdig zijn betaald.

10.3 Beschadigde producten zullen door Verkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden vervangen nadat zij franco door Verkoper retour ontvangen zijn en aangetoond is dat de beschadiging voor rekening van Verkoper komt

10.4 De verplichtingen van Verkoper uit de voorgaande leden van dit artikel kunnen door Verkoper worden opgeschort totdat de wederpartij aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.

10.5 Behoudens opzet en grove schuld van de feitelijk leidinggevende functionarissen van Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk voor enige indirecte schade bij de opdrachtgever of derden en is de aansprakelijkheid zijdens Verkoper voor directe schade in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de levering terzake waarvan de schade wordt gevorderd.

10.6 wederpartij vrijwaart Verkoper van eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor wij aansprakelijkheid hebben uitgesloten.

10.7 Artikel 10.5 is niet van toepassing op een overeenkomst tussen Verkoper en een wederpartij.Artikel 11: reclames verval van aanspraak

11.1 Iedere aanspraak ter zake van tekort­komingen zijdens Verkoper vervalt indien niet binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk bij ons is gemeld.

11.2 Bij vervoer door derden is de wederpartij verplicht om bij gebleken beschadiging van de zaken, alvorens die in ontvangst te nemen, door de vervoerder proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op straffe van verval van het recht tot reclame.

11.3 Indien de producten door of vanwege de opdrachtgever aan ons magazijn worden afgehaald, moeten zij terstond worden geïnspecteerd en dienen eventuele dan kenbare reclames terstond worden gemeld, een en ander op straffe van verval van het recht tot reclame.

11.4 Geringe verschillen in kwaliteit, kleur e.d. kunnen geen aanleiding zijn tot reclames.

11.5 Overeengekomen retourzendingen dienen franco te geschieden.

11.6 Een vervallen aanspraak kan niet als verweer dienen.

11.7 In geval van aan de Verkoper toerekenbare niet, niet-tijdige, niet volledige of non-conforme levering, reikt de aansprakelijkheid van de Verkoper niet verder dan zijn verplichting de levering te herstellen of te verbeteren of de ter zake van die levering verrichtte betaling terug te storten. Zulks naar keuze van de Verkoper.Artikel 12: hoofdelijkheid

12 Bestaat de wederpartij uit meer dan een natuurlijke of rechtspersoon, dan zijn die alle voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij jegens verkoper.Artikel 13: overmacht

13.1 De verplichtingen van Verkoper uit de over­eenkomst worden opgeschort voor de duur dat Verkoper door overmacht verhinderd is aan die verplichtingen te voldoen.

13.2 Met verhinderd wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.

13.3 Met overmacht wordt gelijkgesteld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest brand, waterschade, overstroming, werk­staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaat­regelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van Verkoper.

13.4 Met overmacht wordt eveneens gelijkgesteld de sub 13.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie wij de benodigde diensten, materialen, grondstoffen en dergelijke geheel of gedeeltelijk betrekken.

13.5 Met overmacht worden voorts gelijkgesteld de sub 13.3 vermelde omstandigheden wanneer een of ander zich voordoet bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

13.6 Met overmacht worden mede gelijkgesteld alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet en grove schuld van het bestuur van de vennootschap van Verkoper en van diegenen, die onzerzijds met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

13.7 Indien ten gevolge van overmacht de uitvoering van (een gedeelte van) de overeenkomst meer dan een maand is vertraagd hebben beide partijen het recht de (rest van de) overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer. Eventueel vooruit ontvangen betalingen zullen door Verkoper worden teruggestort met dien verstande dat hetgeen door ons worden teruggestort met dien verstande dat hetgeen door Verkoper reeds is gepresteerd, door de wederpartij zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarden.Artikel 14: Auteursrechten

14.1 De door u geuploade ontwerpen / afbeeldingen mogen niet in strijd zijn met bestaande rechten van derden (in het bijzonder auteurs-,persoonlijkheids- en merkenrechten) of juridische bepalingen. Artikel 15: toepasselijk recht, geschillen

15.1 Op de rechtsverhouding tussen wederpartij en Verkoper is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van de eenvormige wetten inzake de totstandkoming van (koop)overeenkomsten en inzake internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit die rechtsverhouding of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die een uitvloeisel zijn van die rechtsverhouding, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter.

15.3 Partijen zullen eerst in der minne overeenstemming trachten te bereiken.